@VyuctujCZ
Nejsem otevřen investičním příležitostem
Pro sledování či spojení s uživatelem se prosím
přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author
photo

Podpora v programu COVID-KULTURA

Od dnešního dne lze podávat žádosti na podporu v programu COVID-KULTURA. Shrnuli jsme proto pro Vás to nejdůležitější, abyste v tom měli také jasno.
Žádost se může podat od 22. října 2020 od 9:00 do 23. listopadu 2020 do 18:00 a to výlučně přes port

Hodnocení: +7
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author

Od dnešního dne lze podávat žádosti na podporu v programu COVID-KULTURA. Shrnuli jsme proto pro Vás to nejdůležitější, abyste v tom měli také jasno.

Žádost se může podat od 22. října 2020 od 9:00 do 23. listopadu 2020 do 18:00 a to výlučně přes portál MPO a ověřením identity přes e-identitu.

Žádost naleznete zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

Podpora slouží na výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Žadatelé o nárok jsou rozděleleni do dvou kategorií:  

1) Podpora na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

2) Jednorázová podpora pro OSVČ v oblasti kultury

Podpora na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře

Kdo může žádat?

- podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost

o individuální umělci

o pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;

o pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;

o hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);

o technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu);  

o umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;  

o pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;  

o umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program;

o  galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí;  

o divadla,  

o nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.),

Podmínky podpory:

- žadatel nepřerušil podnikání

- Podnikání žadatele nebylo pozastaveno či přerušeno na základě jiných předpisů než na základě živnostenského zákona, např.  není v úpadku, není v likvidaci, není v exekuci

Další podmínky podpory:

- žadateli byl omezen výkon hlavní činnosti v důsledku vládních opatření proti šíření Covid po dobu vyhlášení nouzového stavu a přetrvávajících opatření Ministerstva zdravotnictví

- při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat ekonomickou činnost v oblasti realizace či zajišťování kulturních akcí a programu; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením

- musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ – prokazuje čestným prohlášením

- není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 10. března 2020.

Forma podpory:

- 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020

- 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury vztahujících se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020

- Maximální výše dotace je na jeden subjekt 10.000.000 Kč

- Uznatelnými výdaji se rozumí marně vynaložené výdaje – splnění kritérií

Co musíte doložit?

- Řádně vyplněná žádost, kterou žadatel nalezne v systému AIS MPO

- Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti. Jednotlivé faktury musí být v elektronické či oskenované podobě.  

- Doklad o úhradě jednotlivých uznatelných výdajů, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje veškeré podmínky Výzvy.  

- Čestné prohlášení příjemce o tom, že žadatel jako příjemce podpory akceptuje, že podpora se poskytuje do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce do limitu 800.000 EUR, do kterého se započítávají další podpory, které příjemce obdrží na základě různých opatření podle části 3.1. Dočasného rámce Evropské komise, a to bez ohledu na povahu výdajů zacílených příslušnou podporou.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory, že na způsobilé výdaje uplatnitelné ve výzvě COVID-KULTURA již nečerpal v jiném programu (např. z Programu COVID – nájemné či v rámci podpory Ministerstva kultury nebo Státního fondu kinematografie).  

- Čestné prohlášení příjemce podpory, že na kulturní akci či kulturní program, u které zde žádá proplacení marně vynaložených nákladů, již neobdržel dotaci od Ministerstva kultury.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování ekonomické činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona v rozhodném období.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že nemá v době podání žádosti žádné nedoplatky vůči vybraným institucím1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 10. března 2020. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že nebyl ke dni 31. prosince 2019 ekonomickým subjektem v obtížích ve smyslu blokových výjimek  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho způsobech řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že soud nebo správní orgán nevydal usnesení o výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci na jeho majetku.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že není v likvidaci.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že subjekt, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch žadatelů, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.  

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace Programu COVID - Kultura.  

- Čestné prohlášení, že příjemce podpory uvedené faktury v žádosti o podporu ve výzvě programu COVID – Kultura uhradil.  

- Čestná prohlášení příjemce podpory, že uznatelné výdaje jsou předkládány v plném souladu se schváleným programem COVID – Kultura.

 

Jednorázová podporu pro OSVČ v oblasti kultury

Kdo může žádat?

- podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec:  

o výkonní umělci (např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti)  

o odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, light designéři), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce

- o subjekty, které byly vládním nařízením výrazně limitováni nebo byly kulturní akce zrušeny či přesunuty

Podmínky podpory:

- žadatel musí patřit k oborům: hudba, divadlo, tanec

- občan ČR, cizinec s trvalým pobytem na území ČR

- není žákem či studentem vč. prezenčního doktorandského studia

- nesmí mít nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně

- není v hlavním zaměstnaneckém poměru

- může žádat OSVČ na hlavní samostatnou činnost, či OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem

- nesmí pobírat starobní důchod či příspěvek na mateřskou/rodičovskou dovolenou

- nepřerušil provozování živnosti

- daňový rezident ČR

- musí doložit, že je umělcem že je umělcem / odbornou technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance

- příspěvek je realizován formou projektu – 1 žádost 1 žadatel

- u projektu s více žadateli – každý dává žádost sám za sebe, kde uvede, že se jedná o společný projekt a popíše svůj podíl na projektu

- žádost nelze převést na jinou osobu

Další podmínky podpory:

- žadateli byl omezen výkon hlavní činnosti v důsledku vládních opatření proti šíření Covid po dobu vyhlášení nouzového stavu a přetrvávajících opatření Ministerstva zdravotnictví

- při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat ekonomickou činnost v oblasti realizace či zajišťování kulturních akcí a programu; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením

- musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ – prokazuje čestným prohlášením

- není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 10. března 2020.

Forma podpory

- jednorázová podpora ve výši 60 000 Kč

Co musíte doložit?

- přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti – „umělecké CV“ (je vhodné připojit odborné doporučení, portfolia, odkazy na webové stránky atd.),  

- zpráva o projektu a průběžném plnění (je tím myšleno krátká zpráva o tom, co daný jedinec v rámci své umělecké činnosti u daného projektu udělal - např. popíše, jak cvičil na housle, učil se novou roli v dramatu, pracoval na videoklipu a uvede plánované provedení díla)

- doložit dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů nebo potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad o umělecké / tvůrčí činnosti

 

Zdroj: www.mpo.cz

 

Hodnocení: +2
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author

‼️Od dnešního dne můžete žádat o dotaci COVID-NÁJEM 2, Tak pro Vás shrneme podmínky nároku.

🔴Žádat mohou jen podnikatelé z dotřených a přesně vymezených oborů, jsou jimi:

• provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)🍔

• hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky🎸

• kina🎥

• kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy🎟

• komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra⚽️

• komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb🏊‍♀️

• zoologické zahrady🐘

• komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)🏰

• zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.🎓

🔴Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:

• je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem🏢

• užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020💼

🔴Nesmí dojít ke střetu zájmů – tzn. nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:

• osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (ustanovení o osobách blízkých dle § 22 NOZ není aplikováno na orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna)👨‍💼

• ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,🗂

• osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,📂

• ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů,📊

• osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.📚

🔴Podmínkou vyplacení dotace je také:

• Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.5️⃣0️⃣

• Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. %

🔴Co musíte doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

• Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2 (zaškrtnutím přímo v žádosti)🙋‍♂️

• Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu (musí být vygenerovaná žádost nikoli jakákoli – vygenerujete v žádosti).🙋‍♀️

• Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.📑

• Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.📄

• Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.📈

• Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.🚨

Žádost se podává přes portál mpo: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/LW/Views/Core/SeznamJS?action=get&idSeznamu=370be6c4-5fbf-4c32-8526-f4fe8b414c72 ❗️

Identita žadatele je ověřována přes e-identitu.❗️

Pokud si nevíte s žádostí rady, obraťte se na nás na vyuctuj.cz@gmail.com 📧

 

Zdroj: www.mpo.cz

 

Hodnocení: +1
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author

KOMPENZACE vol. 2️⃣❗️

Včerejší jednání vlády bylo opět produktivní, co se týče kompenzací. Tak si to pojďme shrnout, ať o nic nepřijdete.

‼️Upozorňujeme, že jde o návrhy schválené teprve vládou. Ještě musí projít zkráceným legislativním kolečkem (obě komory Parlamentu, Prezident ČR).

📴EET

Vláda schválila odklad všech 4 fází elektronické evidence tržeb až do 1.1.2023. Do té doby můžete evidovat dobrovolně.

🔖KOMPENZAČNÍ BONUS

Vláda včera schválila kompenzační bonus pro OSVČ a malé firny, které kvůli opatřením musely omezit nebo zavřít svůj provoz. Na kompenzační bonus budou mít nárok ti, kteří mají podnikání z vyjmenovaných oblastí jako hlavní příjem (hlavní činnost), tzn. že tento příjem bude větší než 50% všech příjmů. Žádost bude zasílána podobným způsobem jako v první vlně.

⚖️ÚVĚRY SE STÁTNÍ ZÁRUKOU

Záruční program COVID III bude prodloužen nejspíš až do konce příštího roku. Prostředky budou moci být nově využity i na investice.

🚨OŠETŘOVNÉ

Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok i živnostníci. Bude ve výši 400,- Kč/den. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče děti do deseti let po celou dobu uzavření školských zařízení.

🌽ZEMĚDĚLCI

Vláda schválila dotační program také pro zemědělce. Na prostředky budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávájí zboží do provozoven veřejného stravování.

🏡COVID-NÁJEM

Žádosti bude možné přijímat od 21.10.2020 do 21.01.2021. Stát bude přispívat postiženým podnikům na komerční nájem za 3. čtvrtletí až do výše 50%. Konkrétní podmínky budou teprve zveřejněny. Dotace je určena zejména pro  stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy, komerčně provozovaná sportoviště jako kurty, kluziště či tělocvičny, bazény a umělá koupaliště, sauny a wellness, zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária, zařízení zaměřená na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.

V případě jakýchkoliv dotazů, jsme tu pro Vás!🍀

Zdeňka

Hodnocení: +1
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author

Dočkali jsme se❗️

Tentokrát to vláda vzala hopem a přinášíme první schválené kompenzace ve vlně druhé.

Návrhy musí ještě projít legislativním kolečkem, ale dočkáte se mnohem dříve než na jaře.💸

Jsme v tom s Vámi!

Pokud v tom máte zmatek, jsme tu pro Vás!📢

 

Hodnocení: +2
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author

Vážení a milí,

po půl roce tu máme trošku dejavu.

My Vás v tom ale nenecháme❗️

Budeme Vás pravidelně informovat o kompenzacích, daňových úlevách, dotacích a ostatních aspoň trošku pozitivních možnostech, které nám tato doba přináší.📢

Sledujte nás a o nic již nepřijdete.

Naše dveře jsou pro Vás otevřené. První konzultaci máte od nás v říjnu ZDARMA! 😊

Vaše Zdeňka

Hodnocení: +1
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author

Slyšeli jste už o zrušení🚫 superhrubé mzdy❓ Co to pro nás znamená❓ Kolik ušetříme❓💸 Abyste netápali, zde přinášíme stručné info. 😊

photo
Hodnocení: +1
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author

Vážení a milí,

také máte zmatek v tom, co ještě platí a co už ne❓❓

Po delší době se ozýváme 📢 s přehledem aktuálních dotací a zvýhodnění, které byly vydány s cílem zmírnit dopady opatření spojených s pandemií COVID-19.

Doba je nejistá, proto s Vámi zůstaneme ve spojení a budeme Vás informovat o veškerých novinkách ze světa daní, byrokracie a účetnictví. Nic už Vám neunikne❗️

Zároveň se každé pondělí přihlásíme s tipy a triky, které Vám doufáme usnadní aspoň trošku život❗️☀️

Krásný podzim! 🍂

Hodnocení: +2
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.