13.10.2019 5 minut čtení

Vyplatí se investovat do brownfieldů?

Brownfieldy jsou zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující objekty, budovy a areály, ne jejichž rekonstrukci či revitalizaci lze získat finanční podporu pro podnikatelské i nepodnikatelské aktivity.

Brownfieldy pro podnikatelské využití 

Finanční podpora pro podnikatele má několikaletý vývoj ve vztahu k finanční podpoře tzv. brownfieldů. 

Do loňského roku byly podporovány projekty, díky kterým byly zrekonstruované či revitalizované nemovitosti využívané výhradně pro výrobu či zpracovatelský průmysl.

Investice do výrobní infrastruktury

Konkrétním příkladem projektu z vlastní referenční databáze  je rekonstrukce zastaralého rybářského areálu, který již dávno technicky nesplňoval podmínky pro to, aby v něm mohl vlastník vykonávat, natož efektivně rozvíjet své podnikatelské aktivity tak, aby splňovaly požadavky na nejnovější trendy rozvoje, bezpečnosti práce, energetickou legislativu. 

Po jeho revitalizaci rozšířil své služby o další profese související s jeho předmětem podnikání - stavebnictví. Například o truhláře, zámečníky či lakýrníky.

Výše investice činila cca 80 milionů korun, dotace necelých 30 milionů korun (45%) - zbylá částka byly tzv. neuznatelné náklady.

Sledované ekonomické ukazatele projektu pro hodnocení ekonomické efektivnosti byly: čistá současná hodnota (NPV), doba návratnosti investice, index rentability a vnitřní výnosové procento (IRR). 

Ekonomická efektivnost je posuzována ze dvou hledisek, a to ukazatele pro finanční návratnost investice, který nepočítal s dotací a vyšel 8,64 roku a výpočet ukazatelů pro finanční návratnost kapitálu, který poskytnutou dotaci zohledňoval byl 8,04 roku. Přičemž vnitřní výnosové procento činilo bez dotace 7,64 a s dotací se zvýšilo na 17,11.

Výrobní areály se však týkaly let minulých.

Investice do infrastruktury v cestovním ruchu

Dle poslední výzvy MPO (Ministerstva průmyslu a obchodu) vyhlášené v letošním roce může být příjemcem až 45 % dotace pouze ten podnikatel, který jednak vlastní brownfield (pronájem je nepřípustný), a navíc má obor podnikání tzv. CZ NACE výhradně na - 55 Ubytovací služby a/ nebo - 56 Stravovací služby, podávání nápojů. To tedy znamená, že je podporována pouze infrastruktura pro podnikání v cestovním ruchu, nikoliv však celoplošně po celé ČR, ale jen v 57 obcích. Obce byly vybrány MPO - s největším přírodně kulturním potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.

Tuto výzvu jsem vyhodnotila, jako velice zajímavou pro svého klienta, který měl dlouhodobě "uspanou investici" - bývalé budovy pohraniční stráže. V současnosti pracujeme na přípravě projektu pro nové ubytovací zařízení apartmánového typu. U tohoto projektu usilujeme také o získání dotace ve výši 45% - tedy v řádech desítek milionů korun. Dle Pre feasibility study je návratnost investice i kapitálu predikována na cca 7 let.

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití jsou určené výhradně pro obce a kraje

Je nezbytné, aby „nové objekty pro nepodnikatelské využití“ sloužily široké veřejnosti a byly v majetku obce. 

Například jako nový obecní dům, obřadní síň, knihovna, kulturní dům, klubovny pro místní spolky. Lze také pořídit místní veřejné sportoviště, nebo parkoviště či novou hasičárnu, a to není ještě konečný výčet, protože projekt může být zaměřen také revitalizace zeleně včetně možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku. Součástí podpořeného projektu může být také demolice objektů, či revitalizace zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, nebo odpočinkové zóny atd.

Lze skutečně zrealizovat mnoho velmi zajímavých a velmi prospěšných projektů.

Revitalizace bývalého hospodářského dvora

Nejnovější projekt pro nepodnikatelské využití, na jehož realizaci jsme žádali letos v květnu finanční příspěvek pro našeho klienta – obec o 70 % z celkové výše uznatelných nákladů (cca 25 milionů korun), je revitalizace bývalého hospodářského dvora, který byl původně renesančním zámečkem postaveným v roce 1614.

Tato žádost byla předložena do Národního programu.

Ekonomická analýza predikovala návratnost investice na několik desítek let. Důvodem je podmínka získání dotace - provozovat tato zařízení bezplatně - tedy neziskově. Přičemž každý potenciální příjem bude použit na provoz.

Brownfieldy - nemovitosti, které mají potenciál pro získání podpory musí být zapsány v tzv. Národní databázi brownfieldů.

Odpověď na otázku, zda se vyplatí investovat do brownfieldu není jednoznačná. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují takto zásadní rozhodnutí. Je, myslím velmi moudré zpracovat minimálně Pre feasibility study, jejímž obsahem je zejména technické a technologické řešení, možná také marketingové pojetí, lokalizace a velikost (kapacita) projektovaného provozu, jakož i personální a organizační uspořádání se stručným harmonogramem realizace. Všechna tato často variantní řešení a jejich ekonomické dopady jsou tu již na určité hrubé úrovni podrobnosti kvantifikovány do podoby finančních toků. Na základě této studie by se měl umět investor rozhodnout, zda uvolní další finanční a jiné zdroje na dopracování detailní studie proveditelnosti, či naopak, zda přípravné práce na projektu zcela zastaví. 

Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.