22.07.2020 5 minut čtení

Zásady odpovědného investování

Co jsou ESG INVESTICE a proč je pro nás i celou společnost důležité odpovědně investovat? Sepsali jsme ve spolupráci s Warengo DESET důvodů. Ten nejlepší čas začít je TEĎ. ESG fondy zaznamenávají rekordní nárůst po celém západním světě.

10 zásad odpovědného investování

Pojem ESG investice není ani zdaleka jen nějakým přikrášleným marketingovým heslem. Už ze samotného originálního názvu – Enviromental, Social and Governance – lze velmi dobře vyčíst, jaká kritéria a standardy musí firma či projekt splňovat, aby své jméno mohla s těmito třemi slovy spojit. Pojďme si je tyto zásady, jež jsou se zkratkou ESG neodmyslitelně spjaté, představit.

#Enviromental

1. Minimalizace emisí skleníkových plynů

Pokud se budeme bavit o projektech, jež jsou šetrné ke svému okolí a myslí kromě aktuálního zisku i na budoucí generace, je alfou omegou uhlíková stopa daného projektu. Přes tuto zásadu nejede vlak, a pokud projekt jakýmkoliv způsobem (i sekundárně) zapříčiňuje znečišťování svého okolí či okolního ovzduší, nelze jej za žádných okolností s odpovědným investováním spojovat.

2. Eliminace negativních dopadů na životní prostředí

V tomto případě není řeč jen o vypouštění chemikálií do spodních vod či řek. Projekty z kategorie ESG by nikdy neměly například zapříčiňovat plošné kácení lesů nebo se snažit ve velkém spotřebovávat veškeré přírodní zdroje, jež jsou jim bezprostředně k dispozici.

3. Efektivní management všech odpadů

Jakmile daný projekt produkuje jakýkoliv odpad, je nezbytné, aby se i jeho zpracování bez výjimky řídilo zásadami ESG. Pokud má tuto věc na starost externí subjekt, musí je i on naplňovat. V opačném případě jde o sekundární znečišťování životního prostředí, což může výrazným způsobem nabourat snahu projektu profilovat se jakožto ESG projekt.

#Social

4. Pracovní podmínky všech zúčastněných

Maximální důraz musí být kladen na to, aby všichni lidé, jež se na daném ESG projektu podílejí, pracovali v odpovídajících podmínkách a za odpovídající mzdu. Mimo řízení se Zákoníkem práce by hodnoty ESG měly do managementu přinášet i větší empatii, flexibilitu a důraz na work-life balance.

5. Dopad na lokální komunity

ESG projekty by se měly snažit být svému okolí a jeho obyvatelům co nejvíce prospěšné i po společenské stránce. Může sem patřit tvorba pracovních míst, podílení se na celkovém rozvoji (infrastruktura, společenský život,…) lokálních komunit, vzdělávání obyvatelstva v otázkách ESG atp.

6. Respektování základních práv lidí i zvířat

Mimo zaměstnance je nutné zajistit, že projekt svou činností primárně ani sekundárně neškodí žádným dalším osobám ani lokální fauně. Tento bod má návaznost i na bod číslo 2. Jedním z velkých kamenů úrazu potenciálně zajímavých ESG projektů je totiž skutečnost, že hodnoty společenské odpovědnosti dodržují pouze uvnitř firmy, ale již se o to samé příliš nesnaží vně společnosti v rámci interakcí se svým okolím.

#Governance

7. Férové a seriózní jednání s politiky a představiteli státní správy

Politická lobby je jedním z palčivých problémů dnešní doby a má v řadě států včetně České republiky velmi nelichotivou pověst. Je s ní totiž úzce propojena korupce, klientelismus a další ilegální činnosti neslučitelné s hodnotami ESG. V rámci těch by jakékoliv interakce se státem měly vždy probíhat maximálně férově a bez snahy prosadit své zájmy za každou cenu a bez ohledu na legislativní rámec dané administrativy.

8. Vyvážení mezd zaměstnanců a managementu

Astronomické rozdíly mezi platy běžných zaměstnanců a jejich nadřízených jsou dnes jedním z velkých témat korporátního světa. Skutečnost, že v některých společnostech by si obyčejní pracovníci roční plat svého šéfa nevydělali ani za 100 let práce, nepůsobí dobře z pohledu PR či HR a už vůbec ne z pohledu ESG. Společenská odpovědnost totiž zahrnuje i ujištění se, že mezi zaměstnanci žádné takto propastné platební rozdíly nevzniknou a případné byznysové úspěchy se pozitivně odrazí na finanční situaci všech zúčastněných.

9. Respektování daňové legislativy

Daňová a účetní strategie ESG projektu nesmí obsahovat žádné šedé zóny a měla by být v maximální součinnosti s legislativou země, v níž figuruje. Tato hodnota vychází z přesvědčení, že férovým placením daní má ESG přímý pozitivní dopad na rozvoj dané země.

#ESG

10. Absolutní společenská odpovědnost

Všechny výše zmíněné body mají jedno společné a směřují k jedné ústřední myšlence celého hodnotového žebříčku zkratky ESG, v němž by neměly existovat žádné výjimky – firma či projekt, která se touto filozofií ve své činnosti chce řídit, musí každý jeden krok, jež se chystá provést, již ve fázi plánování postavit vůči „zrcadlu ESG“ a ujistit se, že žádným způsobem nejde proti jeho elementárním principům. V opačném případě riskuje poškození svého brandu či skutečnost, že ji partneři i veřejnost v jejím snažení nebude brát ani trochu vážně, což se zcela nepochybně negativně projeví i na byznysové stránce.

#investovani #spolecenskaodpovednost #efg

Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.