31.12.2018 8 minut čtení

Investiční předsevzetí 2019: Jak být lepším burziánem

Řádný audit dosažených výsledků na konci každého roku spadá nejenom do sféry podnikání, ale i investování. Žádný z investorů by neměl pokračovat ve své činnosti bez pečlivého ohlédnutí za posledními dvanácti měsíci. Součástí takovéhoto hodnocení by přitom neměla být pouze nominální velikost získané či prodělané částky, popřípadě její procentuální vyjádření. Existuje řada jiných klíčových faktorů, kterým je třeba se věnovat.

S koncem kalendářního roků přistupuje řada lidí k hodnocení předchozího období. Investoři rozhodně nejsou výjimkou, přičemž jejich ohlédnutí za uplynulým obdobím by mělo být mnohem poctivější a detailnější.

Ano, moderní traderské softwary vykouzlí každému burziánovi všechny základní statistiky jako zisk/ztráta, procentuální výkonnost, nejlepší a nejhorší obchody apod. na počkání, avšak nutno si uvědomit, že toto je ve svém důsledku přeci jenom trochu málo. Nejde totiž ani tak o kvantitu dat a ukazatelů jako spíše o schopnost z těchto čísel vytvořit komplexní obraz a ten pak porovnat s předešlým obdobím (pokud čtenáři již disponují delší investorskou zkušeností). Existuje navíc řada zásadních záležitostí, které tak snadno kvantifikovat nelze. Ty vyžadují schopnost uvažovat v souvislostech a jednotlivá data správně interpretovat.

Jedině tak je možné dospět k finálnímu a alespoň vzdáleně objektivnímu zhodnocení posledního roku. Na jeho základě by si následně investor měl vytvořit seznam jakýchsi „novoročních předsevzetí“, do něhož by zapojil odstranění zjevných slabin a zjištěných nedostatků. Daný výčet by se pro něj navíc měl stát opravdu závazným a sloužit mu jako maják během následujícího roku, který ho bude varovat, jakým cestám se vyhnout.

Nesoustředit se na detail, raději tvořit mozaiku

K jedněm z nejtěžších úkolů v rámci hodnocení předešlé výkonnosti patří schopnost oddělit nedostatky vlastního přístupu či zvolené strategie od neúspěchů vyplývajících spíše z celkového aktuálního nastavení trhů. To je totiž oblast, kterou investor chtě nechtě není schopen ovlivnit a to nejlepší, co může udělat, je se některým situacím vyhnout. Jak je poznat mu přitom odhalí právě hlubší pohled na svůj vlastní přístup. Zde se již totiž pohybuje ve sféře, která je plně v jeho moci a v níž může libovolně provádět změny.

Ztráta na konci zúčtovacího období tak zdaleka nemusí být katastrofou! Právě naopak! Může odhalit slabiny dosavadní strategie a burziánovi tak do budoucna ušetřit nemalou část kapitálu. Jsou dokonce situace, kdy je tento výsledek lepší, než na první pohled tučný zisk, jenž však byl dosažen pouze díky nenormálně pozitivnímu nastavení trhů, díky němuž i slabý investiční přístup plný chyb dokázal profitovat.

Jaké proměnné tedy sledovat a jak je interpretovat?

Účetní výsledek – zisk/ztráta

Čtenář může být trochu zmaten, když po přečtení předchozích řádků nalezne tuto položku hned na prvním místě. Má to však své opodstatnění. Výsledný zisk či ztráta opravdu nejsou těmi stěžejními ukazateli, podle nichž by měl být hodnocen úspěch potažmo neúspěch. Nicméně stále poskytují základní výchozí bod pro jakoukoli další analýzu. Navíc pokud jsou jejich hodnoty zvláště v procentuálním vyjádření vůči celkovému počátečnímu kapitálu do určité míry extrémní, značí více než jasně výrazné selhání investorova přístupu a nutnost zásadní přestavby. Jinak řečeno 20% ztráta kapitálu je velmi nepříjemnou záležitostí, nicméně stále ji lze při bližším rozboru považovat za „normální situaci“. O 80% ztrátě to však již rozhodně neplatí. V takovém případě je možné zvážit i ukončení či alespoň přerušení investování jako takového.

Schopnost držet se plánu

Patří k nejdůležitějším hodnoceným položkám. Analýza celkového výsledku i jednotlivých investic by totiž měla investorovi především odpovědět na otázku, zdali byl schopen držet se svého obchodního plánu – tedy své investiční strategie. Ta je totiž naprostým základem jakékoli investiční činnosti a pevným bodem, bez něhož se nelze pohnout vpřed. Jejímu sestavení by měl člověk věnovat dostatek času i energie, což ostatně platí o jejím dodržování. Souhrn investování na konci roku přitom může snadno odhalit situaci, kdy se burzián svého plánu z rozličných důvodů nedržel, odchýlil se k jinému druhu či způsobu vyhledávání investičních příležitostí a na základě toho pravděpodobně tratil. Výsledkem tohoto poznání by pak mělo být předsevzetí důvěřovat svému plánu, pochopit jeho silné a slabé stránky, důsledně jej dodržovat či případně pečlivě rozebrat za jakých situací k porušení došlo a plán dle toho upravit.

Zvládání pravidel money-managementu

Úzce souvisí s předchozím bodem v tom smyslu, že vytvoření základního rámce pro správu peněz by mělo být integrální součástí každé opravdu seriózní strategie. Jedná se přitom o poměrně složitý bod, neboť i když investor svému plánu v základu důvěřuje, může být pod tlakem zisků či naopak těžkých ztrát sváděn k úpravám finanční alokace pro jednotlivé investice. Jinak řečeno zbytečně snižuje peníze směřované do nových pozic nebo naopak riskuje příliš velkou část kapitálu na jeden obchod, který se mu z nějakého důvodu zdá extra lákavý. Porušuje tak svá pravidla správy peněz a vystavuje svůj účet nadměrnému riziku. Dopady těchto kroku lze přitom z ročních výsledků investování snadno vyčíst, díky čemuž je náprava přeci jenom o něco jednoduší. Alespoň teoreticky.

Psychické nastavení

Jedná se o často podceňovaný, přesto stěžejní prvek úspěšného investičního přístupu. Člověk přitom může na základě předchozí analýzy zjistit, že důvodem většiny nezdarů, jež v daném období zaznamenal, je špatné psychické nastavení jeho samotného. K investování logicky patří stres, s tím nelze mnoho dělat. Správné nastavení jeho úrovně je však věcí možnou a dokonce velmi důležitou. Pokud například investor zjistí, že jej děsí velikost riskované částky na investici, rozhodně by ji měl snížit, aby se dostal do pokud možno co největší psychické pohody. Jedině ta mu umožní činit správná rozhodnutí založená na objektivních emocemi nezatížených analýzách. Vystresovaný burzián je totiž skoro vždy i ztrácející burzián.

Studium a osobní rozvoj

Tuto součást investor v grafech výkonnosti rozhodně nenalezne. Odpovědět si na ni musí objevit sám, přičemž snaha o maximální objektivitu je zásadní! Opravdu se ve své činnosti posunuje vpřed? Cítí za poslední období nějaký výrazný pokrok? Pokud ano, tak jaký a díky čemu jej dosáhl? Pokud ne, jaké kroky je potřeba učinit k nápravě? Ať se to totiž čtenáři líbí či nikoli, investování je náročnou disciplínou, která vyžaduje zisk dosti specifických schopností i znalostí. Pravidelná četba a studium jsou tedy nepostradatelné, což potvrdí každý úspěšný účastník trhů. **Novoroční investiční předsevzetí by tedy jistě mělo obsahovat i část věnující se „investici“ do sebe sama. **

Celkový kontext

To stále není vše! Pokud totiž investor projde všechny předchozí ukazatele, stále před ním stojí nelehký úkol je správně vyhodnotit. Bez důkladného provedení tohoto bodu je přitom jakákoli předchozí analýza jen akademickým cvičením či vyslovenou ztrátou času! Jak již bylo řečeno v úvodu, celkové hodnocení úspěšnosti je možno sestavit pouze spojením a vzájemným porovnáním všech zmíněných položek. Investor tak například může zjistit, že **navzdory mírné celkové ztrátě je možno předchozí rok označit jako nadmíru úspěšný. ** Podařilo se mu totiž držet se svého obchodního plánu, správně řídit money-management a i v dobách poklesů cen aktiv si zachovat vnitřní klid. Jeho výsledek byl navíc způsoben především změnou chování trhů, která jeho současné strategii nenahrávala. Pro příště by tedy měl zvážit, zda za takovýchto situací nepřerušit obchodování a nevyčkat na příhodnější dobu, popřípadě si nevytvořit ještě jinou strategii a střídat je dle potřeby. Během předešlých dvanácti měsíců se navíc mnoho naučil, absolvoval odborná školení a nevyhýbal se pravidelnému prohlubování znalostí pomocí četby odborné literatury.

Překonání sebe sama

Ano toto vše je možno do celkového hodnocení předešlého roku zahrnout. Výsledná předsevzetí tedy mohou mít nejenom technický charakter typu „upravit nastavení vstupu do pozic“, ale často i mnohem méně hmatatelné a obecnější znění jako „vyčlením si více času na studium literatury a analyzování grafů“. Obě podoby mohou přitom být stejně hodnotné a investorovi výrazně pomoci. Vždy však záleží především na tom, zdali je ochoten je brát vážně a řídit se jimi. Novoroční předsevzetí ohledně investic by totiž měla být prána opravdu vážně!

Hodnocení: +9
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.