19.12.2018 5 minut čtení

Jak vznikl franchising a v čem spočívá dnes?

Pojem „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Dnešní definici můžeme zjednodušit a říct: Jedenkrát vymyslet a mnohokrát uplatnit.

Na obrázku: NATURHOUSE, https://www.naturhouse-cz.cz/ , 2. místo Broker Consulting – Skokan roku, Franchisa roku 2017 

Pojem „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.

První „moderní“ franchisové systémy vznikly v počátcích industrializace: 1860 „Singer Sewing Machine Company“ povolila cestujícím prodejcům prodávat šicí stroje na vlastní účet a vlastním jménem. „Rovněž Coca-Cola patřila k předchůdcům franchisingu, protože již před více než sto lety prodávala svůj produkt podle tohoto vzoru,“ dodává Jiří Krajča, project manager České asociace franchisingu, www.czech-franchise.cz.

Po druhé světové válce se franchisový systém musel přizpůsobit požadavkům velkých trhů. Bylo nutné vybudovat nové jednotné systémy odbytu. K tomu účelu se vyvíjela jednotná prezentace podporující značku, a to vedlo k jejímu profilování.

Další vývoj franchisingu vedoucí k dnešnímu stavu spočíval v jeho rozšíření o služby, předávání zkušeností a obchodních postupů. „Proto může dnes podnikatel, který si franchisu pořídí, očekávat obchodní koncepci na klíč,“ Jiří Krajča, project manager České asociace franchisingu, www.czech-franchise.cz.

Franchising dnes

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako „franchisor“ a poskytuje více partnerům – franchisantům právo s jeho produkty nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost.

Evropský kodexu etiky franchisingu vydaný EFF definuje franchising, zjednodušeně vyloženo, jako odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku a/nebo jiná práva z průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém, v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora.

Zmíněné „Know-how” je souborem nepatentovaných praktických znalostí, vycházejících z franchisorem získaných a ověřených zkušeností, jež jsou utajené, podstatné a identifikované. Utajené” znamená, že know-how, není všeobecně známé nebo lehce dostupné. „Podstatné” znamená, že know-how zahrnuje nepostradatelné informace pro použití franchisantem.   „Identifikované” znamená, že know-how musí být specifikováno natolik zevrubně, aby bylo možno zjistit, zda odpovídá kritériím utajení a podstatnosti. Specifikace know-how může být smluvně zakotvena.

„Pokud se vám zdá oficiální definice franchisingu velmi obsáhlá, můžeme tuto definici zjednodušit a říct: Jedenkrát vymyslet a mnohokrát uplatnit,“ zjednodušuje Jiří Krajča, project manager České asociace franchisingu, www.czech-franchise.cz. Že se v našem prostředí těší franchising velké oblibě dokazuje řada úspěšných konceptů, které mají v Čechách tradici více než deset let, takovými jsou například realitní síť CENTURY 21 nebo síť dietetických poraden Naturhouse.

Slovník pojmů

Franchising – je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. (definice EFF)    

Franchisa – licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

Franchisor – franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy

Franchisant – franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

Franchisová smlouva – dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

Franchisový balík – souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

Franchisové poplatky – platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

Franchisová síť – obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

Master-Franchising – franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku

Master-Franchisa – franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)

Master-Franchisant – tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem

Master-Franchisová smlouva - (master – hlavní) smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty 

 

Hodnocení: +3
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.