11.04.2019 9 minut čtení

Na burzu bez peněz: Jak efektivně investovat s nízkým kapitálem? 1/2

Finanční trhy přilákají každý měsíc milióny lidí z celého světa. Vidina slibného zhodnocení úspor, vybudování pasivního příjmu či prostě zisku dodatečných prostředků s minimem investovaného času je silným lákadlem i pro řadu Čechů. Většina nových investorů se však potýká s vážným problémem nízkého počátečního kapitálu. Ten nejenom limituje jejich možnosti, ale často jim brání v dosažení vysněné profitability. Jak tedy na burze postupovat, když se vám nedostává peněz, odpoví dnešní článek.

Mnozí čtenáři to možná velmi dobře znají. Otevřou internet, zavítají na nějaký zpravodajský server či podnikatelsko/in­vestiční web a už se na ně valí informace o potenciálně skvělých investičních možnostech, které skýtají finanční trhy.

Prakticky každý týden se na světě objeví nový zázračný investor, který díky své neotřelosti, odvaze a schopnosti hledat příležitosti tam, kde je ostatní přehlížejí, unikl ze světa šedé finanční průměrnosti a vyhoupl se mezi milionáře. Média o něm nadšeně referují a vydávají jej za příklad, alespoň do té doby, než světlo světa spatří nový a lépe prodejný příběh.

Tak tomu je již minimálně od rozmachu internetu, přičemž nástup extrémně cenově volatilních kryptoměn celou věc ještě více akceleroval. Najednou se totiž zdálo, že proměnit se v boháče z koleje či malého nájemního bytu tak říkajíc „přes noc“, nikdy nebylo snazší.

Není divu, že čtenář dříve či později podlehne těmto lákadlům a rozhodne se rovněž zkusit své „štěstí!“ Vyhledá si tedy nějaký specializovaný web, seznámí se se základy investování, nakoupí se několik knih a v lepším případě se rozhodne zainvestovat i do nějakého odborného školení či webináře. Po několika týdnech příprav si často přijde nabitý informacemi a odhodlaný vyhledat vhodného brokera, nějaký ten pokud možno levný analytický software a jít na věc.

Jenže minimálně v této fázi narazí na poměrně krutou realitu nedostatku kapitálu. Na trzích totiž platí více než dvojnásob, že peníze vydělávají peníze, přičemž příjmová realita naší země je ve vyjádření v cizích měnách (v nichž obchodování většinou probíhá) natolik mizerná, že možnosti českého investora dosti limituje.

Jak si tedy s celou věcí poradit? Je nutné se vzdát svého snu o investování a čekat řadu let na zisk dostatečných úspor? Nemusí tomu tak rozhodně být, nicméně je třeba, aby investor svou finanční realitu již od počátku zohlednil ve své strategii a komplexním přístupu.

Hlavou zeď (ne)prorazíš

Podkapitalizo­vanost, tedy nedostatek prostředků k realizaci původně plánovaných záměrů, je jedním z nejčastějších důvodů selhání nejenom v podnikání, ale rovněž ve světě investic. Nízká úroveň kapitálu totiž investora omezuje v mnoha naprosto zásadních aspektech, které oddělují úspěšné investování od neúspěšného. Jedná se především o:

Omezení ve výběru aktiv

Již samotný fakt, že se mu nedostává peněz, investora výrazně omezuje ve výběru aktiv, či jej v lepším případě přímo odsuzuje k volbě pouze mezi několika jejich třídami. Pokud se totiž nerozhodne využít pákového efektu (což je ovšem riskantní), je nucen nakoupit spíše cenově levnější investiční instrumenty, které nemusí odpovídat jeho představám. Většinou se tak dostane k Forexu, některým levným akciím či kryptoměnám. Některé z nich mohou skýtat zajímavou příležitost, nicméně jejich nízká cena je většinou i funkcí jejich nižší kvality a tím pádem zvýšeného rizika. Některá aktiva a způsoby jejich obchodování jsou navíc omezena minimálním vstupním kapitálem. Tak například intradenní spekulace na akciích vyžadují daleko vyšší kapitál, než poziční investování, přičemž kromě legislativy do věci mluví i jednotlivé brokerské firmy a jejich předpisy.

Zranitelnost vůči poplatkům

I tato oblast se týká výběru vhodného brokera. Každý z nich si totiž účtuje za svoje služby určité poplatky – jak velké závisí na druhu zvolených aktiv, jejich objemu, obchodované burze, investičním horizontu a velikosti marže. Zde se náš investor přitom setkává s problémem vyvažování mezi kvalitou poskytovaných služeb a výši celkových poplatků. Je-li totiž jeho kapitál malý, pak každá transakce směrem k brokerovi může ukrajovat příliš velkou část z celkového balíku a omezovat jeho profitabilitu. Volba levné brokerské společnosti však může být velmi riskantní, neboť hrozí nízká kvalita získaných služeb. Toto platilo především dříve v českém prostředí, kde byla velmi nízká konkurence mezi brokerskými subjekty, které si tak i za velmi průměrné služby účtovaly vysoké částky. Výsledkem byla velká obliba zahraničních brokerů, kde však hrála roli jazyková bariéra. Dnes je již situace i na domácím trhu mnohem příznivější a tak i podkapitali­zovaný burzián má šanci do trhu vstoupit s rozumnými náklady. Vždy by si však měl pečlivě prověřit, jaké společnosti své peníze svěřuje.

Potenciálně nižší výnosy

Pravdou zůstává, že většina začínajících investorů trpí nereálnými představami o možném zhodnocení svých úspor a celé toto dobrodružství nechápe pouze jako možnost, jak si zajímavě přivydělat při práci. Chtějí se co nejdříve stát full-time investory, kterým jejich obchody budou přinášet dostatek peněz, aby mohli co nejdříve „seknout“ se svým neuspokojivým zaměstnáním. Skutečný burzovní svět však funguje na výrazně odlišných pravidlech a je třeba to akceptovat. Upřímně řečeno, s malým kapitálem se nikdo profesionálním investorem nestane. Potenciální výnosy jsou totiž příliš nízké a to i na podmínky skromného českého života. Investor by se proto měl spíše zaměřit na procentuální vyjádření své úspěšnosti, osvojení si potřebných strategií a zásad a u toho intenzivně přemýšlet, jak svůj kapitál navýšit.

Sklon více riskovat a větší psychologický tlak

Tento bod přímo souvisí s předchozím. Řada investorů totiž není schopna či ochotna si připustit omezení plynoucí z jejich nízkého kapitálu, a tak se nejednou pouští i do výrazně riskantních investic. Jejich potenciál je sice více než slibný, nicméně možnost ztráty i těch mála prostředků, které burzián vlastní, je příliš vysoká. Téměř vždy se navíc ukáže, že i odhady potenciálních výnosů z takovýchto investic byly více než přehnané, když počítaly s extrémně příznivým vývojem, který nenastal.

Omezená možnost diverzifikace

Investování není navzdory přáním a snům mnoha finančních akademiků exaktní vědou, ale spíše uměním, přinejmenším pak hrou s velkým počtem neznámých, kde svou roli hraje pravděpodobnost. Investor nikdy přesně neví, kudy se bude cena jím zakoupeného aktiva v budoucnosti ubírat. Vše jsou jen více či méně sofistikované odhady. Je proto přímo nutné svůj kapitál rozdělit do vícero příležitostí a diverzifikovat jej tak. Možností je i využívání vícero investičních strategií pro různé trhy, hospodářské cykly či třídy aktiv. To vše však vyžaduje solidní balík, a pokud jej investor nemá, je chtě nechtě nucen své investice silně koncentrovat. Tím přitom neúměrně zvyšuje riziko špatného úsudku a z něho plynoucí ztráty.

Snížená životnost na burze

Souvisí se započítáním nejhoršího možného scénáře, kdy investor navzdory své snaze a nejlepšímu mínění utrpí ztráty. Je přitom vcelku jedno, zdali se jedná o několik velkých propadů či dlouhou sérii drobných umazání účtu. Pro tento případ je životně důležité disponovat dostatečným finančním polštářem, který umožní přestát i takováto nepříznivá období, kdy se investiční strategie obrátí proti investorovi a nějaký čas jde proti němu. Nemusí se přitom jednat o selhání, neboť každý ať už krátkodobý či dlouhodobý přístup na jakémkoli aktivu s sebou nese občasné výskyty cenových poklesů, které portfoliu ubírají na hodnotě (tedy tzv. drawdown). Jak z předchozího jasně vyplývá, pokud investor operuje s pouze malým kapitálem, jeho schopnost absorbovat podobné propady je výrazně snížena. Nikde totiž není psáno, že příchodu drawdownu bude předcházet růstové období. Nezřídka se naopak stává, že propad portfolia přijde hned na začátku investiční kariéry, což je samo o sobě psychicky velmi náročné. Pokud navíc chybí onen polštář, burzián může být velice brzy vyřazen, neboť mu již nezbudou žádné peníze. Přitom by mu možná stačilo v trzích vydržet ještě pár měsíců, aby správně pochopil burzovní logiku a stal se profitabilním.

Value for money

Tento bod prakticky rekapituluje vše již zmíněné. Základem většiny krátkodobých, ale hlavně střednědobých a dlouhodobých investičních strategií je snaha získat pokud možno levně kvalitní aktiva. V případě akcií tak například stabilní společnost se silnou pozicí na trhu, atraktivními produkty a schopností generovat zajímavé budoucí zisky, popřípadě odměnit své akcionáře pravidelnou dividendou. Dostat za své peníze něco více v podobě opravdové hodnoty, která investorovi přinese budoucí zisky. Takováto aktiva však povětšinou nebývají levná a může se vcelku snadno stát, že na ně burzián s malým kapitálem nedosáhne, potažmo pouze v případě, kdy poruší pravidla diverzifikace a koncentruje do nich většinu svých peněz. Takovýto přístup sice může přinést ovoce, nicméně riziko tím neúměrně roste. Podobně sestavovat portfolio pouze z laciných aktiv neslibuje příliš dobrý výsledek (pokud tak investor nečiní informovaně na základě nějaké deep value strategie).

Nic není nemožné

Tolik tedy k největším překážkám, před nimiž podkapitalizovaný investor při nástupu na burzu čelí. Jak je vidět, jedná se o dosti významné body, které rozhodně není dobré brát na lehkou váhu. Nicméně pokud jsou již od počátku započítány do celkového investičního přístupu, lze s nimi pracovat. Jakým způsobem ukáže druhá část tohoto příspěvku.

Hodnocení: +10
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.