23.03.2020 4 minuty čtení

👉Jak probíhá exekuční řízení v době koronavirové? Odpovídá Lukáš Jícha

Série článků zaměřených na právní aspekty pandemie.

Lukáš Jícha, soudní exekutor:

Krizová opatření vlády přijímaná v souvislosti s bojem proti virové nákaze COVID-19 zasahují nejen do života občanů, ale i do fungování řady orgánů veřejné moci, soudní exekutory nevyjímaje.

Exekutorská komora doporučila soudním exekutorům omezit úřední a pokladní hodiny na nezbytné minimum, neprovádět soupisy a zajištění movitých věcí, vyklizení a kamenné dražby a osobní doručování listin, vše s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných.

V návaznosti na výše zmíněné od 14. března neprovádíme mobiliární exekuce, nenařizujeme vyklizení a účastníky odkazujeme pokud možno na elektronický styk, ale ve zbytku exekuční řízení a vymáhání pohledávek pokračují dál. Soudní exekutor ale nemůže jen tak zavřít úřad do doby, než vše pomine. Jako orgán veřejné moci musí i v době virové nákazy zajistit plynulý chod kanceláře, zejména obsluhu podatelny, pokladny, vyplácení vymoženého plnění, vyřizování procesních podání v zákonných lhůtách a není-li možné s účastníky vejít v osobní styk, tak zajistit účastníkům dostatečnou možnost jednat s exekutorem prostředky komunikace na dálku.

Vzhledem k omezeným možnostem České pošty doručovat zásilky v uzavřených oblastech a osobám v karanténě a stejně tak s omezenými možnostmi těchto osob podávat v době trvání omezení opravné prostředky lze očekávat zvýšení nápadu žádostí o prominutí zmeškání lhůty. Věřím, že pro účastníky, kteří karanténu skutečně uloženou mají, nebude v praxi problém takovou skutečnost doložit.

 

Krizový zákon nedává vládě pravomoc rozhodnout o plošném odkladu exekucí. S ohledem na uložené karantény, nemocenské, prostoje či hospitalizace počítáme se zvýšeným nápadem individuálních návrhů na odklad exekuce ze sociálních důvodů.

Podání návrhu však neznamená, že mu musí být vyhověno. O odkladu exekuce soud nebo exekutor může, nikoli musí, rozhodnout, a to jen, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Sama karanténa, ošetřování člena rodiny nebo nemocenská nemusí být za dané situace nutně důvodem k odkladu exekuce. V případě exekuce srážkami ze mzdy na snížení příjmu zákon pamatuje odvedením nižší nebo žádné srážky ze mzdy. Za situace, kdy se vláda zaručila, že zaměstnancům snížené mzdy dorovná již ve výplatě za měsíc březen, však ani zde důvod odkladu nenastane.

Návrh, který nemá náležitosti nebo neobsahuje konkrétní okolnosti týkající se povinného a k němuž nejsou přiloženy důkazy, exekutor odmítne. Ani bezvadný návrh není zárukou vyhovění žádosti, neboť povolení odkladu je možné jen v odůvodněných případech. Pouhý blanketní odkaz na nouzový stav a omezení výroby v době nouzového stavu nestačí.

V úvahu tak připadá možnost povolení odkladu exekuce jen osobě, která prokazatelně dočasně přišla o obživu, na kompenzaci nemá nárok a odklad exekuce nebude zjevně bezúčelným oddálením okamžiku vynucení povinnosti. Nesmí se stát nástrojem neoprávněné obstrukce. Vždy je třeba brát ohled na osobu oprávněného, kdy důvody odkladu zcela jistě nebudou dány, pokud je vymáháno výživné nebo je oprávněný důchodcem, poškozeným nebo je osobou, která je sama krizí postižena a na navrácení peněz je závislá.

S ohledem na výše uvedené si dovoluji apelovat na dlužníky, aby v zájmu občanské solidarity institut návrhu na odklad exekuce zbytečně nezneužívali, neboť tím jen přetěžují soudy, čímž poškozují osoby, které jsou skutečně postiženy a o odklad žádají důvodně.

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor

Další rady a informace v sekci “Korona-právo” na legalTV  👉 zde

#lukasjicha #exekucnirizeni #soudniexekutor #nouzovystav #krizovyzakon #koronavirus #pravo

Hodnocení: +9
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.