Spustili jsme DISKUZNÍ FÓRUM! Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá.
09.03.2021 4 minuty čtení

Možnosti zamestnávateľa pri porušovaní pracovnej disciplíny zamestnancom

Každý zamestnanec má odo dňa vzniku pracovného pomeru určité povinnosti. Jednou zo základných povinností je dodržiavanie pracovnej disciplíny. Zákonník práce taktiež vymedzuje základné povinnosti, ako plniť pokyny nadriadených.

Zákonník práce taktiež vymedzuje základné povinnosti, ako plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi, byť v práci načas, pracovať zodpovedne alebo využívať pracovný čas na prácu. V prípade, že zamestnanec úmyselne porušuje niektorú zo svojich povinností, zamestnávateľ to môže posudzovať na základe svojich interných predpisov ako závažné či menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Dôsledky pre zamestnanca

V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne voči zamestnancovi vyvodiť isté, menej radikálne, následky za porušenie pracovnej disciplíny, môžu to byť napríklad:

-  zrušenie zamestnaneckých benefitov,

-  krátenie dovolenky,

-  krátenie variabilnej zložky mzdy, ak takú má.

 

Môže sa stať, že porušenie pracovnej disciplíny bude natoľko závažné, že zamestnávateľ sa rozhodne pre radikálnejšie vyvodenie následkov. Môže využiť nasledovné riešenia:

-  ukončenie pracovného pomeru výpoveďou,

-  okamžité ukončenie pracovného pomeru.

 

Zrušenie zamestnaneckých benefitov

Zamestnávateľ má právo pri porušení pracovnej disciplíny zamestnanca neposkytnúť mu zamestnanecké benefity, ktoré mu bežne poskytuje. Môže ísť o prácu z domu, služobné auto aj na súkromné účely či parkovacie miesto v mieste práce.

 

Krátenie dovolenky

Ak zamestnanec nepríde do práce načas, prípadne sa nedostaví do práce vôbec, zamestnávateľ má právo krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Vhodné je však najprv zamestnanca písomne upozorniť, a zároveň ho informovať o možných následkoch nedodržania pracovnej disciplíny.

 

Krátenie variabilnej zložky mzdy

V prípade, že sa zamestnancova mzda skladá z fixnej zložky a variabilnej zložky, pri porušení pracovnej disciplíny je možné mu krátiť práve variabilnú zložku, nakoľko je nenárokovateľná. Fixnú zložku mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť za každých okolností.

Pokiaľ si zamestnanec neplní svoje pracovné povinnosti, zamestnávateľ môže siahnuť aj na jeho odmeny či osobné ohodnotenie.

  

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou môže byť uskutočnené pre závažné porušenie pracovnej disciplíny a pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ tak získava možnosť ukončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, a teda, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby. Ak bolo porušenie pracovnej disciplíny veľmi závažné, zamestnávateľ môže so zamestnancom ukončiť pracovný pomer okamžite.

Pokiaľ bolo porušenie pracovnej disciplíny menej závažné, v tomto prípade má zamestnávateľ právo ukončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou iba vtedy, ak za posledného pol roka už zamestnanca písomne upozornil na možnosť výpovede z akéhokoľvek dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny.

 

Okamžité ukončenie pracovného pomeru

V niektorých prípadoch môže dôjsť k okamžitému ukončeniu pracovného pomeru. Môže sa tak stať vtedy, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu. Závažným porušením pracovnej disciplíny môže byť práca alebo nástup na pracovisko pod vplyvom alkoholu, krádež majetku zamestnávateľa, fyzické napadnutie inej osoby na pracovisku, opakovaná neospravedlnená absencia či nepovolené využívanie služobného auta na súkromné účely.

Či už ide o okamžité ukončenie pracovného pomeru, alebo o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, výpoveď musí byť doručená v písomnej forme. Musí sa tak stať v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa zamestnanec o porušení pracovnej disciplíny dozvedel, resp. maximálne do jedného roka od porušenia pracovnej disciplíny. V prípade okamžitého ukončenia je potrebné uviesť dôvod o aké závažné porušenie pracovnej disciplíny išlo. Zamestnancovi je taktiež nevyhnutné umožniť vyjadriť sa k dôvodu výpovede.

Do úvahy prichádza aj možnosť uzatvorenia dohody o ukončení pracovného pomeru, či už v prípade závažného, alebo menej závažného porušenia pracovnej disciplíny.

Hodnocení: +3
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Warengo Premium
Podpořte Warengo a získejte přístup k unikátnímu obsahu a funkcím