2 minuty čtení

Registrácia na daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti

Povinnosť registrácie sa vás netýka, pokiaľ máte príjmy len zo závislej činnosti, príjmy z kapitálového majetku, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, alebo máte kombináciu týchto príjmov.

Povinnosť registrácie

Ak ste na území našej krajiny prenajali nehnuteľnosť (okrem pozemku), máte o povinnosť naviac. Okrem toho, že je potrebné registrovať sa na daňovom úrade, ste povinný správcovi dane predložiť vyplnenú žiadosť o registráciu. Vzor tlačiva na registráciu nájdete na portáli finančnej správy a tiež na každom daňovom úrade.

Priebeh registrácie

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu. Ak má pochybnosti o ich správnosti alebo sa mu zdajú neúplné, oznámi vám lehotu, do kedy je potrebné ich zmeniť, prípadne doplniť. Ak sa takejto nápravy nedočká, vydá rozhodnutie, v ktorom vašu žiadosť o registráciu zamietne. Proti tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

Ak správca dane zistí, že ste nesplnili registračnú povinnosť, vyzve vás na jej splnenie. Ak na výzvu nebudete reagovať v plnom rozsahu a stanovenej lehote, správca dane vás zaregistruje z úradnej moci.

Lehota na registráciu

Požiadať správcu dane o registráciu musíte do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území Slovenskej republiky začali prenajímať nehnuteľnosť. Registrácia prebehne v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo po odstránení nedostatkov, na ktoré vás správca upozornil. Po registrácií vám bude pridelené identifikačné číslo, ktoré bude potrebné uvádzať v styku so správcom dane. Okrem identifikačného čísla obdržíte aj osvedčenie o registrácií.

Zrušenie registrácie

Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, ste povinný požiadať o jej zrušenie do 30 dní odo dňa, keď nastali. Osvedčenie o registrácii vrátite správcovi dane 15 dní po tom, ako sa rozhodnutie o zrušení registrácie stane právoplatným.

#spolecnost #sociologie #vzdelavani #stat #vlada #osobnifinance #psychologie#dane

Hodnocení: +9
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Podobná povinnost v České republice neplatí, že? 

  0
  • Dobrý deň, podľa zákona č. 586/1992 Sb., § 3 Předmět daně z příjmů fyzických osob, bodu b) příjmy z nájmu.

   Viac o tom hovorí § 9 Příjmy z nájmu toho istého zákona. 

   0